سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اشعار دل از گِل


ساعت 2:59 صبح چهارشنبه 86/1/8

¤ نویسنده: سعید اسکندری

نوشته های دیگران ( )

ساعت 2:56 صبح چهارشنبه 86/1/8

 

تو با آن دو چشم همچو ماهـــــت

محبت را به من دادی تو جاهـــت

نظر کردی تــو بر من همچویک آن

تـــــو را کردم برای خویشتن خـان

اگــراز ما تو دوری سنگ فرسـنگ

دلـم پیش تــو باشد زیر صد سنگ

اگـرچشـمـت به ما و دل بـه دیگر

خــــــدا دانــــد سـرانجام تـــو دیگر

*************

در ایـن دنـیـای وانـفـســـــای شــیـرین

بــــــه روی آیـنـه جـــان مــرا بـیـن

که هرگز این دلـم بـــــا تــو نـشـــــیـنـد

اگـــــر جــان مـــرا بــا تـــو نـبـیـنـد

بسی رنجی کشیدم سخت سرسخت

که ایـن جانم کشیده رخت برخت

تــــــــو می دانی دلــــــم دارد امــیــدی

چرا کـوزه شـکـسـتـه را رمـیـدی؟

*************

چـرا در خواب با ما می کنـــــی نــــــاز؟

بـــکـن جـــان مـــرا بـی هیچ و بی ساز

تــــو را در خـــواب و بـیـداری بـــــدیـــدم

بـــــه روی آتــــش ســوزان خزیـــــــــدم

چراهرشب به هـرشــب اندراین خـــواب

کـــنی بـــا نــاز وعـشوه ایـن دلـــم تاب

گفته بودم هرچه خواهی می دهم پیش

چــــرا بــر ما نگاهــت می زنــــد نیــش

مگـر از مـــــا چه دیــــدی جــز نکویــــــی

کــه مــا را مـی کشی از سو به سـویی

تــــو یــــک افــسـونگری یک بــــی نیــازی

کـــه بـــا خـــــود می بـری هـمواره رازی

*************

چه کردم من در این دنـیـای فانــــــی

کــه من بی تـــــــو ندارم لحظه جانی

جزای من کدامین معــصیت را بــدادم

 کــــه رب عشق تــــــــو را کرده نهادم

اگرمن رابجزعـشقت شودآخر نصیـبـم

بـــدان شــــــیطان مـــرا داده فـــریـبـم

که چــون بی اذن رب هـرگز نخواهــم

مــن ایـن عشق، دل ،سیمای یـــــارم

در ایـــــن دیـــر بــدی هـــا غـــیر یارب

بـــه کــه بـــندم امیدم را  ز هــرشــب

که چون بی اذن رب یاری دگرنیســـت

بـدون یار دگر پس عاشقی چـیـسـت؟

اگـر نـور خـدا بـر عــشــق مـن بــــــــود

وصـــــال تــــــــــــو برایم می شود زود

که چون حق رب دراین کــــوزه نشسته

اگــر چــه کـوزه از عـشقـی شـکستـه

تــو دانی که هوایی نیست در دل

به ول.. عشق خسرو نیست دردل

گِلُ گُل را به یـــــک دیده تــــــــو خوانی

کـــه این گُل از بر گِل گشته جانـــــــی

نی نی گشته هردو از بر ایزد تــــوانـی

کــه بل هر دوزاذنـش گشـتـه جـانــــی

خـــدایــــا مـــــــــن گِلُ گُل یار باشـــــد

کـــه هــردو بی وجودت خـــــــوارباشـد

اَلَــــــمْ تُعْلَمْ اَنَّ ال.. لَهُ مُلْکُ السَمــواتْ

« َرسْ» چــــرا پس ازوفای یارشدخراباتْ

   

  

 

 

"با تشکر از تمامی عزیزانی  که مرا در این امر هنری یاری کردند"

   

 

احقر« سعید اسکندری»


¤ نویسنده: سعید اسکندری

نوشته های دیگران ( )

3 لیست کل یادداشت های این وبلاگ

خانه
وررود به مدیریت
پست الکترونیک
مشخصات من
 RSS 

:: بازدید امروز ::
0
:: بازدید دیروز ::
3
:: کل بازدیدها ::
1646

:: درباره من ::

اشعار دل از گِل


:: لینک به وبلاگ ::

اشعار دل از گِل

:: اوقات شرعی ::

::وضعیت من در یاهو ::

یــــاهـو

:: خبرنامه وبلاگ ::